Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821- Προβληματισμοί Εμπραγμάτου Δικαίου

Τα τελευταία έτη, με αφορμή τις δίκες που αφορούν στις διορθώσειςτων ανακριβών εγγραφών στο Κτηματολόγιο, είναι εξαιρετικά σύνηθες, οι ιδιώτες να βρίσκονται σε αντιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο,προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα κυριότητάς τους σε ακίνητα που δεν δηλώθηκαν έγκαιρα στο Κτηματολόγιο ως ιδιοκτησία τους, με αποτέλεσμα τα ακίνητα να εμφανίζονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αυτό συμβαίνει γιατί σύμφωνα με το άρθρο 9 ν. 2664/1998 «Ακίνητα που δενέχουν εγγραφεί ως ανήκοντα σε ορισμένο πρόσωπο και φέρονται στα κτηματολογικά βιβλία και στα λοιπά στοιχεία του Κτηματολογίου ως ακίνητα “άγνωστου ιδιοκτήτη” θεωρείται ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μόλις καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή».Με άλλα λόγια, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διόρθωσης και οριστικοποιηθούν οι αρχικές κτηματολογικές εγγραφές με την ένδειξη “αγνώστου ιδιοκτήτη”, θα ισχύει τεκμήριο ότι τα ακίνητα αυτά ανήκουνκατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο.
Ανάγνωση ολόκληρου του άρθρου “Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821- Προβληματισμοί Εμπραγμάτου Δικαίου”