Το οικογενειακό δίκαιο ….προς αναβάθμιση

Το τελευταίο διάστημα επιχειρείται η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του ρόλου του γονέα που δεν ασκεί την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων όταν οι γονείς δεν ζουν πια μαζί. Ήδη με το ν. 4714/2020 προστέθηκε το αρ. 1519 Α.Κ. σύμφωνα με το οποίο «Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο”. Προφανώς, ο σκοπός της προσθήκης του εν λόγω άρθρου στον Αστικό μας Κώδικα είναι η εξάλειψη του απαράδεκτου φαινομένου δήθεν «ακούσιας» τοποθέτησης ανυπέρβλητων προσκομμάτων στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας του γονέως που δεν διαμένει με το τέκνο, στην πράξη.
Ανάγνωση ολόκληρου του άρθρου “Το οικογενειακό δίκαιο ….προς αναβάθμιση”